Διοικητικό συμβούλιο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ’ ΑΡ 16

Στο Μανιάκι του Δήμου Αμυνταίου  σήμερα  την  8η του  μήνα Ιανουαρίου έτους 2014 και  ώρα 14.00 μ.μ  συνήλθε σε εκτακτη συνεδρίαση  το Διοικητικό Συμβούλιο του  ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ στα γραφεία του.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν τέσσερα μέλη απουσιάζοντος του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοκητικού Συμβουλίου που συνήλθε στις 22/12/2013 με θέμα την παραίτηση και αντικατάσταση μέλους το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τούς:

  • ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Αρ. ταυτ.: ΑΙ 323821 ΑΦΜ: 072919304
  • ΠΕΣΚΕΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ Αρ. ταυτ.: ΑΕ 331246 ΑΦΜ: 059806573
  • ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Αρ. ταυτ.:  ΑΑ 411369 ΑΦΜ 050790173
  • ΤΣΙΒΕΛΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Αρ. ταυτ.: ΑΗ 802253 ΑΦΜ: 077827331
  • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Γεωργίου Αρ. ταυτ  ΑΒ 684796 ΑΦΜ: 054518691

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΗΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Υστερα από ψηφοφορία συγκροτείτε σε σώμα:

  1. ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Αρ.ταυτ.: ΑΙ 323821 ΑΦΜ: 072919304, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. ΤΣΙΒΕΛΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Αρ. ταυτ.: ΑΗ 802253   ΑΦΜ: 077827331, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. ΠΕΣΚΕΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, Αρ. ταυτ.: ΑΕ 331246 ΑΦΜ: 059806573, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  4. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, Αρ. Ταυτ.: ΑΗ 802253 ΑΦΜ: 050790173 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Γεωργίου, Αρ. ταυτ.: AB684796 ΑΦΜ: 054518691, Μέλος του Διοκητικού Συμβουλίου

Ο Α.Σ. ΜΑΝΑΚΙΟΥ εκπροσωπείται νομίμως σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή  από δύο οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένα προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως έναντι τρίτων δια της υπογραφής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή δια των υπογραφών δύο οποιαδήποτε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένα προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες θα τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 η εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των πάσης φύσεως διοικητικών ή διαιτητικών δικαστηρίων καθώς επίσης ενώπιον πάσης διοικητικής αρχής από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Λόγω ανυπαρξίας άλλου θέματος η συνεδρίαση λύεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ε.ΒΛΑΧΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ.ΤΣΙΒΕΛΕΙΔΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ.ΠΕΣΚΕΛΟΓΛΟΥ
Σ. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
 facebook twitter youtube